Carolus Hacquart (1640-?1701)


hacquart.GIF - 143838 Bytes


In 1974 publiceerde de Belgische musicoloog Pieter Andriessen een proefschrift over Hacquart, wat tot nu het standaardwerk over deze componist is gebleven.
In hoofdlijnen is rond 1670 de gang van Hacquart met zijn broer Philippus van hun geboorteplaats Brugge, naar Utrecht en Amsterdam gegaan. Uiteindelijk vestigde hij zich in Den Haag, terwijl Philippus naar Haarlem uitweek.
Er valt veel uit de archieven op te maken omtrent Hacquarts wel en wee.

Vordering aan Dirk Buysero, dichter van "De Triomferende Min"
een jaar na het leveren van toneelmuziek, die beloond zou worden met 50 ducaten.

Op huijden den 22. september 1681 compareerde voor mij Cornelis de Rijp openbaer Not(ariu)s bij den hove van hollandt geadmiteert in 's Gravenhage residerende en getuijgen naergenoemd S(ieur) Carel Hacart dewelcke verclaerde te constitueeren en volmaghtigh te maecken soo hij doet bij desen De H(ee)r en meester ....? Audaen Ad(vocae)t tot Rotterdam specialijcken omme in te maenen en ontfangen van de H(ee)r Busero gecommitterde raet ter Admiraliteyt residerende tot Rotterdam de somme van vijftig Ducatons die den comparant voor ende ter verzoecke van den voornoemde heer Busero gecomponeert ende in musijck gestelt heeft Duijsche Commedie bij den selven h(ee)r Buijsero gemaeckt, van den ontfangh quitantie te passeren ende geven ende in geval geen getalingh te becomen daerom alle middelen van reghten aen te wenden tot executie incluijs, ende voorts in omnibus ad lites cum potestate substituendi belovende van waerden te sullen houden ende doen houden ende C(eter)a Aldus gedaen ende gepasseert in 's Hage ter presentievan Willem van Wijck ende J. Steenis

(getekend)Willem van Wijck

J.Steenis

Carolus Hacquart
Cornelis van Ryp, Not(ariu)s.Brief Constantijn Huygens aan prins Maurits

A.M. le Prince Maurice.

A la Haye, ce 2 Octobre 1679

.....En s'ingérant ainsy dans vos affaires, Monseigneur, j'allois oublier la promesse que j'ay esté pressé de faire au S(ieu)r Hacquart, qui est ce grand maistre de musique, de quel V(ostre) A(ltesse) se souviendra d'avoir un jour entendu le beau concert dans sa sale. Il y à quelques mois qu'il est venu hors d'Amsterdam planter sa famille à La Haye, ou souhaittant de pouvoir entretenir les Amateurs du beau monde, de ses Compositions, qui sont excellantes, et se trouvant pour cela trop logé à l'estroit, la question est, si V A pourroit agreer, qu'un jour de la sepmaine il pust faire ces exercice dans sadite sale, ou je pense que sont encor les Orgues, mais qui par faute d'usage doibvent deperir. Il se chargeroit de les remettre en estat; et cependant la faveur de V A ne seroit que provisionelle et revocable à tous momens.

Den Haag Register nieuwe burgers nr. 1053, fol.10 verso:

Den XI November 1679 / Carel Haquart Burger geworden en heeft de behorelijcke eedt afgelegt.


opus 1(1674)
Cantiones Sacrae, 10 cantiones, Paulus Matthijsz, Amsterdam 1674


zonder opusnummer:
toneelmuziek bij De Triomfeerende Min. Vredespel, Gemengt met zang- en snarenspel, vliegwerken, en baletten.
Door Dirk Buysero

opus 2(1686)
Harmonia Parnassia, 10 sonates voor strijkers, arnold van Eynden, Utrecht 1686


opus 3,(1686)
Chelys, suites voor viola da gamba en basso continuo, Den Haag, auteur 1686

Opgedragen aan de advocaten Pittenius en Kuysten:

Chelijn vobis meam, Viri ornatissimi, intermortuam mutamque trado;
sed digitis potissimum vestris animandam, qui Hagiensis chori animae geniales estis et lusciniae.
Arridebunt, spero, tenerioribus auribus vestris suavitates ingenij mei, quas ad lampada, quae non olet vinum, eliminatas elucubravi. Ludite, dum à curiä, curisque non blandis, sed negotiosis interquiescetes suaviter, et coludite consoni; ac ostendite suam terris musicen esse, caelesti aemulam. Valete et plaudite.

Vester non iam Magister sed servus, Carolus Hacquart.


Mijn zeer geëerde heren, ik bied U mijn Chelys aan, die gedurende enige tijd dood en stom was. Maar Uw vingers moeten haar weer tot leven wekken, Gij die toch de vruchtbare geesten en de nachtegalen zijt van het Haagse koor. Het zoete gewrocht van mijn geest, dat ik met zorg en vol ijver heb afgewerkt, bij het licht van een lamp die niet naar wijn rook, zal, naar ik hoop, Uw fijngevoelige oren behagen. Speelt zoet, terwijl Gij nu en dan uitrust na Uw taak op het gerechtshof, na de zorgen die niet verkwikken maar die U geheel in beslag nemen, en speelt harmonieus tezamen, en toont aan dat er op aarde een muziek bestaat die kan wedijveren met de hemelse. Vaarwel. Niet langer Uw Meester, maar Uw dienaar, Carolus Hacquart.
Slechts één
exemplaar is bewaard gebleven dankzij de hofkapelaan Philippe Falle (1656-1742):


Een opmerkelijke aantekening van Falle in het antiquarische exemplaar bij die van de eerste bezitter:

Acheté a La Haye. 1701/ couste 4 florins
(Handschrift Falle:) which according to the change at that time, was 8 Schilling and 8 pense.
I was asked 30 florins by Roger in Amsterdam!Catalogue of my Musick-Books 25 june 1722, Ph. Falle

Durham, Cathedral Library Mus.C.92
(Een door Eitner genoemd exemplaar in Kassel is verloren gegaan in WO II)

Chelys komt later voor in de Roger catalogus. Pièces de viole de Gambe, de Mr. Hakart, composées de préludes, allemandes, courantes, sarabandes, gigues, fantaisies, etc. à une viole de gambe et une Basse Continue. Amsterdam Estienne Roger, 1703 (?)
Pieter Andriessen, Carel Hacquart (1640 – 1701?) Een biografische bijdrage, Het werk, Brussel 1974